Ketenzorg DM

Update 2020

De Zorggroepen DOH en PoZoB hebben het afgelopen jaar samen met podotherapeuten, pedicures en zorgverzekeraars ingezet op doorontwikkeling van de voetzorg in 2020. Tot eind 2019 hebben de zorggroepen zich hard gemaakt voor het gezamenlijk doel: integrale voetzorg in de keten (onder regie van de podotherapeut). Dat is voor 2020(nog) niet gelukt. De NVvP, regionale podotherapeuten en de zorggroepen zullen dit jaar de integrale voetzorg in de keten verder gaan uitwerken. Daartoe is besloten om de overeenkomsten die we voor 2019 hebben afgesloten met podotherapeuten en pedicures automatisch met een jaar te verlengen onder dezelfde voorwaarden.

Dit betekent dat zowel de podotherapeuten als de pedicures die in 2019 een overeenkomst met Zorggroep DOH en/of PoZoB hadden dezelfde werkwijze behouden in 2020:

  • De voetzorg voor CZ-patiënten valt buiten het eerstelijns zorgprogramma en wordt dus via de podotherapeut gedeclareerd;
  • De voetzorg voor VGZ-patiënten en patiënten van overige zorgverzekeraars blijft gewoon binnen de keten. De voetzorg voor deze groep patiënten kan dus in 2020 ook gewoon gedeclareerd en geregistreerd worden via Care2U en tegen het huidige geldende tarief.

Regeling voor mensen met diabetes onder behandeling van de huisarts/1e lijn

Voor mensen met diabetes die hiervoor bij de huisarts onder behandeling zijn, geldt een vergoeding vanuit de ketenzorg. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de volgende zorggroepen:

  • zorggroep PoZoB (Praktijkondersteuning Zuidoost Brabant)
  • zorggroep DOH (De Ondernemende Huisarts)
  • zorggroep SGE (Stichting Gezondheidscentra Eindhoven)
  • zorggroep Synchroon

De podotherapiepraktijk verleent voetzorg aan de door de huisarts verwezen patiënten met Sims 2 en Sims 3. Het betreft een jaarlijks onderzoek, periodieke controles en instrumentele voetbehandelingen. De instrumentele voetbehandeling bij Sims 2 en Sims 3 kan door de podotherapeut en/of de pedicure worden verricht. De podotherapeut bepaalt de verdeling.

Bij de zorggroepen PoZoB, DOH, SGE en Synchroon valt de behandeling van een wond tevens onder het takenpakket. Wonden aan de onderkant van de voeten, wonden met vaatlijden en/of tekenen van infectie worden doorverwezen naar het voetenteam. De eerste twee weken kunnen de wonden zonder vaatlijden en zonder infectie in de 1e lijn behandeld worden daarna volgt verwijzing naar de 2e lijn, naar een multidisciplinair diabetesvoetenteam.

Podotherapeutische therapieën (bijv. zolen, prothesen, orthesen en nagelbeugels) vallen buiten de ketenzorg. Deze zorg kan de patiënt declareren bij de zorgverzekeraar ten laste van de aanvullende verzekering (mits van toepassing).

logo-pozob        logo_doh               synchroon

sge-logo